Vols invertir? Selecciona la regió on vius

Close window
Sevilla Catalunya Euskadi

Què són les Associacions de Suport?

Les Associacions de Suport a Oikocredit són col·lectius de persones voluntàries constituïdes legalment en forma d'associacions sense ànim de lucre. Els socis i sòcies d'aquestes associacions duen a terme tasques de sensibilització i difusió de la missió d'Oikocredit i són una part molt important de l'organització. Les Associacions de Suport són sòcies directes de la cooperativa Oikocredit Internacional, i com a tals, representen en ella a tots els seus socis i sòcies de l'estat espanyol. Actualment existeixen 3 Associacions de Suport: Euskadi, Catalunya i Sevilla.

També existeix un grup de voluntariat actiu a Madrid (pots trobar més informació sobre aquest grup i les seves activitats a: www.madrid.oikocredit.es.)

Cerca

Procés d'inversió

Per realitzar la primera aportació és necessari subscriure el contracte (per descarregar el contracte per persones físiques prem aquí i pel contracte per persones jurídiques prem aquí) i enviar-nos l'import mitjançant una de les següents tres opcions:

1) Mitjançant transferència a un dels nostres comptes corrents:

  • ES75 1550 0001 2500 0324 6923 de Fiare Banca Etica (BIC: ETICES21XXX)

o bé

  • ES72 1491 0001 2820 1812 4012 de Triodos Bank (BIC: TRIOESMMXXX)

Les aportacions s’han de fer a un d'aquests dos comptes corrents a nom d’Oikocredit Catalunya, i sempre especificant-hi al concepte el nom i cognoms (o raó social) de qui les fa.

2) Mitjançant xec nominal:

Fes-nos arribar el xec a nom d’Oikocredit Catalunya (mai enviïs xecs al portador o diners en efectiu).

3) Mitjançant un càrrec al teu compte corrent, sense cap cost per a tu. Per efectuar el càrrec ens hauràs d'enviar aquest document d'ordre de rebut complimentat i firmat per girar-te un càrrec al teu compte. No obstant, s'ha de tenir present que l'import carregat a través d'aquesta opció pot veure's retingut fins a 58 dies i per tant en aquest cas no passaria a computar com efectivament invertit a Oikocredit fins passat aquest període.

Enviament de la documentació

Posteriorment, ens hauràs de fer arribar presencialment o per correu postal a la nostra oficina (Oikocredit Catalunya, C/ Bisbe Laguarda, 4. 08001 Barcelona) la següent documentació:

  • Dos exemplars del contracte, emplenats i signats pels titulars de l'aportació i les persones autoritzades, si les hagués, en cadascuna de les fulles.
  • Fotocòpia del DNI de cada soci/a i de les persones autoritzades
  • Comprovant de la transferència, o xec nominal, o document d'ordre de rebut, segons la forma d'inversió triada.
  • Qüestionari FATCA/CRS de residència fiscal (“Anexo-I” del contracte), degudament emplenat i signat per cada soci/a partícip o persona autoritzada.

Si el titular del contracte és una persona jurídica s'han d'incloure al contracte les dades de l'entitat i del seu representant legal, adjuntant còpia del NIF de l'entitat, del DNI del/la representant legal i dels documents que acreditin que el signant té poder per representar l'entitat.

Un cop hàgim rebut aquesta documentació, en un termini aproximat d'un mes t'enviarem una de les dues còpies del contracte signada i segellada per l'associació.