¡Participa en Oikocredit! Selecciona la región en la que vives

Cerrar la ventana
Sevilla Catalunya Euskadi

¿Qué son las Asociaciones de Apoyo?

Las Asociaciones de Apoyo a Oikocredit son colectivos de personas voluntarias constituidas legalmente en forma de asociaciones sin ánimo de lucro. Los socios y socias de estas asociaciones llevan a cabo tareas de sensibilización y difusión de la misión de Oikocredit y son una parte muy importante de la organización. Las Asociaciones de Apoyo son socias directas de la cooperativa Oikocredit Internacional, y como tales, representan en ella a todos sus socios y socias de España. Actualmente existen 3 Asociaciones de Apoyo: País Vasco, Catalunya y Sevilla.

También existe un grupo de voluntariado activo en Madrid (puedes encontrar más información sobre este grupo y sus actividades en: www.madrid.oikocredit.es).

Catalunya
Buscar

Oikocredit aplana el camí per a un nou model de captació de capital

Oikocredit aplana el camí per a un nou model de captació de capital

AGM-2019-17.jpglunes, 31 de octubre de 2022

Oikocredit preveu oferir als inversors i inversores un canal únic i directe per invertir en la cooperativa internacional amb l'objectiu de simplificar la seva feina i, en última instància, augmentar el seu impacte.

Actualment els inversors i inversores de l’Estat espanyol inverteixen indirectament en OIKOCREDIT, Ecumenical Development Cooperative Society U.A. (Oikocredit) mitjançant Stichting Oikocredit International Share Foundation (OISF). OISF es sòcia d'Oikocredit. És titular d'accions d'Oikocredit i emet certificats de dipòsit per a aquestes accions destinats als inversors/es. Amb el nou model, els inversors/es podrien invertir directament en Oikocredit comprant participacions emeses per la cooperativa.

Les participacions són instruments de patrimoni sense dret de vot i són significativament semblants en termes financers a les accions i als certificats de dipòsit emesos per a les accions (per a més informació, consulta la taula que figura a continuació). Els inversors/es seguirien tractant amb el mateix equip de l'oficina d'Oikocredit als Països Baixos per a l'administració de les participacions.

S'espera que el nou model unifiqui la feina d'Oikocredit i augmenti el seu impacte

Les participacions estan destinades a substituir en un futur les accions emeses per la cooperativa, els certificats de dipòsit oferts per OISF i la resta de productes d'inversió que les associacions de suport a Oikocredit ofereixen a altres països. Això permetrà a Oikocredit simplificar la seva inversió i invertir més recursos en col·laboracions i projectes que beneficiïn comunitats de renda baixa, i en la promoció del desenvolupament sostenible juntament amb la seva xarxa global d'inversors/es, socis i col·laboradors.

Mirjam ‘t Lam, directora general d'Oikocredit, va afirmar: "La dedicació d'Oikocredit a la seva missió d'impacte social es mantindrà intacta quan implementem el nou model de captació de capital. Els inversors i inversores poden esperar la mateixa voluntat de generar un impacte amb els seus diners mentre experimenten una transició tranquil·la cap al nou model. Creiem que oferint en un futur el mateix producte a tots els inversors i inversores, la nostra feina de captació de capital serà més eficaç, fet que ens permetrà centrar-nos en augmentar el nostre impacte social. Aquest nou model també serà més transparent per als inversors i inversores i més resistent davant l'evolució de la regulació dels mercats financers".

En Xavier Fernàndez-Díaz Mascort, president de l'Associació de suport Oikocredit Catalunya, va declarar: "Com a sòcia d'Oikocredit, la nostra associació dona suport a la transició cap al nou model. Els inversors i inversores del nostre país poden seguir connectats localment com a socis i sòcies de la nostra associació de suport, que seguirà desenvolupant la seva feina de reunir els inversors i inversores, per exemple mitjançant actes o ofertes de formació en matèria de desenvolupament".

Els canvis començaran el 2023, condicionats pels processos reguladors

La possibilitat d'oferir participacions va ser aprovada pels socis d'Oikocredit a una Assemblea General Extraordinària celebrada el 14 d'octubre de 2022 a Amersfoot, Països Baixos. Oikocredit preveu introduir aquest nou model un cop rebudes les respostes necessàries de les entitats reguladores. Espera rebre-les a finals d'any i compartirà més informació sobre els canvis previstos amb els inversors/es d'OISF, incloent-hi els termes i condicions dels certificats de dipòsit d'OISF.

Està previst que el nou model s'implementi en dues fases al 2023. A la primera fase, que es preveu que començarà l'1 de gener de 2023, Oikocredit convertirà les accions en circulació en participacions. El producte subjacent de tots els certificats de dipòsit posseïts actualment pels inversors/es serà una participació enlloc d'una acció. Tots els certificats de dipòsit emesos amb posterioritat a aquesta data tindran com a producte subjacent una participació. A la segona fase, que es preveu que entrarà en vigor l'1 d'abril de 2023, els inversors/es de l’Estat espanyol podran comprar participacions directament a Oikocredit i tots els certificats de dipòsit es canviaran per participacions. OISF deixarà d'emetre certificats de dipòsit.

Els inversors/es no hauran de fer res per convertir o canviar els seus certificats de dipòsit. Si no estan d'acord amb aquests canvis, podran sol·licitar una recuperació de la seva inversió tal com ho poden fer actualment.

Els inversors/es poden llegir més sobre el nou model a aquesta pàgina i al suplement del fullet d'OISF (a la dreta).

Comparació de les característiques principals dels certificats de dipòsit actuals i les participacions

Certificats de dipòsit (producte actual) Participacions (nou producte)
Emissor

Stichting Oikocredit International Share Foundation (OISF), amb seu a Amersfoort, Països Baixos

Oikocredit Ecumenical Development Cooperative Society U.A. (Oikocredit), amb seu a Amersfoort, Països Baixos
Tipus d'inversió Certificat de dipòsit sense dret de vot emès per OISF per a una acció emesa per Oikocredit Instrument de patrimoni sense dret de vot emès per Oikocredit anomenat participació
Inversió mínima d'obertura
Un certificat de dipòsit a valor nominal Una participació a valor nominal
Preu d'emissió El preu d'emissió d'un certificat de dipòsit es el valor nominal (200 €). L'emissió per un valor liquidatiu inferior a 200 € requereix l'esmena dels estatuts socials d'Oikocredit amb l'aprovació de l'Assemblea General de socis. El preu d'emissió d'una participació es el valor nominal (200 €) o el valor liquidatiu (VL o NAV, per les seves sigles en anglès), el que sigui més baix. Això permet a Oikocredit emetre participacions si el valor de les participacions cau sense haver d'esmenar els estatuts socials. Als termes i condicions de les participacions s’hi explicita com es calcularà el valor liquidatiu per participació en monedes estrangeres en cas que aquest caigués per sota del valor nominal.
Preu de recuperació El valor nominal (200 €) o el valor liquidatiu, el que sigui més baix. Això vol dir que el preu de recuperació no podrà ser superior a 200 €, però podrà ser inferior. El mateix que per als certificats de dipòsit. Als termes i condicions de les participacions s’hi explicita com es calcularà el valor liquidatiu per participació en monedes estrangeres en cas que aquest caigués per sota del valor nominal.
Dividend El que decideixen els socis d'Oikocredit a l'Assemblea General Anual. Entre els nivells de dividend anteriors figura un 2 %, un 1 % i un 0,5 %. També hi ha hagut anys en què no s'ha pagat cap dividend. El mateix que per als certificats de dipòsit.
Costs d'administració de la inversió En principi permesos, però no s'estan aplicant. En principi permesos, però no s'estan aplicant.
Riscs

Una inversió en certificats de dipòsit comporta els riscs financers típics d'una inversió en el patrimoni d'una societat. Aquests riscs i d'altres consten descrits al fullet d'OISF.

Una inversió està fonamentalment associada a riscs considerables i pot conduir a una pèrdua absoluta del capital invertit.

Oikocredit pretén protegir el capital dels inversors/es amb decisions empresarials prudents i una provisió diligent per a pèrdues previstes, tot i que hi ha un risc residual que mai no es pot descartar. Des que Oikocredit va començar l'any 1975, cap inversor/a ha perdut capital. No obstant això, el rendiment del passat no garanteix els resultats del futur.

El perfil de risc és el mateix que el dels certificats de dipòsit. Els riscs d'invertir en participacions es descriuran a un nou fullet que es publicarà després de l'aprovació de l'entitat reguladora corresponent.
Recuperació

Pots enviar una sol·licitud de recuperació omplint un formulari de recuperació en qualsevol moment per sol·licitar la devolució dels teus diners. Les sol·licituds de recuperació es tramiten mensualment.  

Les recuperacions d'inversions sempre són a discreció d'Oikocredit.

Com en el cas dels certificats de dipòsit, pots enviar una sol·licitud de recuperació. Les recuperacions es tramiten mensualment i sempre són a discreció d'Oikocredit. A més, Oikocredit també pot decidir fer una devolució en cas que un inversor/a deixi de complir els requisits o sigui titular de menys d'una participació.
Responsabilitat La responsabilitat dels inversors/es està limitada a l'import que hagin invertit. Això vol dir que la inversió està subjecta a la pèrdua total, però no es pot responsabilitzar els inversors/es dels deutes de la cooperativa més enllà de l'import que hi hagin invertit. El mateix que per als certificats de dipòsit.
Linked documents
TitleFilesizeMIME-type
First Supplement to OISF Prospectus 20221027.pdf183.6 kBapplication/pdfdownload
Oikocredit UA Prospectus 2022-2023.pdf2.0 MBapplication/pdfdownload
OISF Summary 2022-2023 (Spanish).pdf170.1 kBapplication/pdfdownload
Stichting Oikocredit International Share Foundation - Prospectus 2022-2023.pdf1.5 MBapplication/pdfdownload
Supplement to Prospectus UA 20221027.pdf163.6 kBapplication/pdfdownload

« Enrere