¡Participa en Oikocredit! Selecciona la región en la que vives

Cerrar la ventana
Sevilla Catalunya Euskadi

¿Qué son las Asociaciones de Apoyo?

Las Asociaciones de Apoyo a Oikocredit son colectivos de personas voluntarias constituidas legalmente en forma de asociaciones sin ánimo de lucro. Los socios y socias de estas asociaciones llevan a cabo tareas de sensibilización y difusión de la misión de Oikocredit y son una parte muy importante de la organización. Las Asociaciones de Apoyo son socias directas de la cooperativa Oikocredit Internacional, y como tales, representan en ella a todos sus socios y socias de España. Actualmente existen 3 Asociaciones de Apoyo: País Vasco, Catalunya y Sevilla.

También existe un grupo de voluntariado activo en Madrid (puedes encontrar más información sobre este grupo y sus actividades en: www.madrid.oikocredit.es).

Catalunya
Buscar

Oikocredit confirma la implementació del nou model de captació de capital a l’Estat espanyol

Oikocredit confirma la implementació del nou model de captació de capital a l’Estat espanyol

Participants of AGM 2018.jpgmiércoles, 15 de febrero de 2023

Oikocredit començarà a implementar el seu nou model de captació de capital l'1 de març de 2023, fet que permetrà que persones i organitzacions aptes de l’Estat espanyol inverteixin directament a la cooperativa. Els inversors i inversores actuals del nostre país es transferiran automàticament al nou model en dues fases. 

Actualment els inversors i inversores de l’Estat espanyol inverteixen indirectament a OIKOCREDIT, Ecumenical Development Cooperative Society U.A. (Oikocredit) mitjançant la Stichting Oikocredit International Share Foundation (OISF). L’OISF es membre d'Oikocredit. En l'actualitat és titular d'accions d'Oikocredit i emet certificats de dipòsit per a aquestes accions destinats als inversors i inversores. 

Amb el nou model, els inversors i inversores invertiran directament a Oikocredit per mitjà d'instruments de capital sense dret de vot segons la legislació neerlandesa anomenats “participacions”. Les participacions substituiran les accions de membres emeses per Oikocredit, els certificats de dipòsit emesos per l’OISF d'acord amb les accions de membres de les que disposa, i la resta de productes d'inversió que les associacions de suport a Oikocredit ofereixen en altres països.

Oikocredit ha rebut avui l'aprovació de l'Autoritat Holandesa pels Mercats Financers (AFM) pel seu fullet, que ofereix informació rellevant sobre l'oferta de participacions.

Canvis mínims per als inversors/es

Les participacions són significativament semblants en termes financers a les accions de membres oferides per Oikocredit i als certificats de dipòsit emesos per l’OISF per a les accions que posseeix (veure la taula que figura a continuació). No hi haurà cap canvi per a les persones inversores d'OISF pel que fa als costs, l'oportunitat d'invertir o recuperar la inversió, el repartiment de dividends, el perfil de risc de la inversió o qui poden contactar si tenen qualsevol pregunta. Els inversors i inversores seguiran tractant amb l'equip de les oficines d'Oikocredit per a l’Estat espanyol com a punt de contacte principal per a qualsevol gestió relacionada amb la inversió a Oikocredit.  

Un model més eficient amb un impacte superior 

La introducció de les participacions donarà lloc a una manera més senzilla i directa d'invertir a Oikocredit per a les persones físiques i organitzacions. Oferint un únic producte a tots els inversors/es, la feina de captació de capital que Oikocredit duu a terme esdevindrà més eficient. Això permetrà a la cooperativa utilitzar més recursos per a col·laboracions i projectes que beneficiïn comunitats de renda baixa, i en promoure el desenvolupament sostenible juntament amb la seva xarxa global d'inversors/es, membres i organitzacions sòcies. 

Els canvis començaran l'1 de març de 2023 

El nou model s'implementarà en dues fases: 

1 de març de 2023: Les participacions substituiran les accions de membre com a producte subjacent per als certificats de dipòsit.

  • A partir de l'1 de març de 2023, Oikocredit convertirà les accions de membre que posseeixi l’OISF en participacions.
  • Com a resultat d'això, tots els certificats de dipòsit d'OISF que les persones inversores posseeixen tindran, com a producte subjacent, participacions enlloc d'accions de membre.  
  • Com sempre, existeix un espai de temps entre la sol·licitud d'emissió per part de les persones inversores i l'emissió dels certificats de dipòsit per part de l'OISF. Les sol·licituds fetes al febrer seran processades, i en cas d'aprovar-se, seran emeses al març amb el canvi aplicable en el producte subjacent.
  • Es pot trobar més informació sobre la substitució de les accions de membre per participacions com a producte subjacent per als certificats de dipòsit en el segon suplement al fullet de l'OISF (veure llista de documents en aquesta pàgina). 
    

1 d'abril de 2023: Les participacions substituiran els certificats de dipòsit com a producte d'inversió.

  • A partir de l'1 d'abril de 2023, qualsevol persona o organització de l’Estat espanyol que compleixi els requisits podrà comprar participacions directament a Oikocredit, i l’OISF deixarà d'emetre certificats de dipòsit.  
  • A partir d'aquest mateix dia, tots els certificats de dipòsit que els inversors i inversores hagin posseït fins aquesta data es canviaran per participacions, i els inversors/es que hagin invertit prèviament a l’OISF mitjançant certificats de dipòsit esdevindran inversors/es directes a Oikocredit mitjançant participacions.
  • Oikocredit serà l'única entitat oferint, emetent i reemborsant un producte d'inversió a l'Estat espanyol. L'OISF deixarà d'administrar totes les inversions a partir d'aquesta data.
  • Com sempre, existeix un espai de temps entre la sol·licitud d'emissió per part de les persones inversores i l'emissió de participacions per part d'Oikocredit. Les sol·licituds de certificats de dipòsit fetes al març seran processades, i en cas d'aprovar-se seran emeses a l'abril com a participacions. 
  • Totes les sol·licituds de certificats de dipòsit formulades a partir d'aquesta data es tractaran com a sol·licituds de participacions d'Oikocredit. 

 

Les persones inversores no hauran de fer res per convertir el producte subjacent o canviar els seus certificats de dipòsit. Si no estan d'acord amb aquests canvis, podran sol·licitar una recuperació de la seva inversió tal com ho poden fer actualment. 

Els inversors/es continuen connectats/des a través de les associacions de suport del nostre país

Els inversors i inversores del nostre país podran seguir connectats localment com a membres d’alguna de les associacions de suport existents a l’Estat espanyol. La feina de les associacions de suport no es veurà afectada per aquests canvis. Seguiran promovent la missió d'Oikocredit i reunint i representant les persones inversores, per exemple mitjançant esdeveniments o ofertes de formació en matèria de desenvolupament.  

Pots obtenir més informació sobre les participacions a la taula que figura a continuació i aquí. És recomanable que els inversors/es es familiaritzin amb els principals documents que expliquen aquests canvis (disponibles a la secció de documents enllaçats d’aquesta mateixa pàgina). 

documents"), estan disponibles els principals documents descrivint aquest canvi, incloent-hi les modificacions dels termes i condicions aplicables als certificats de dipòsit de l'OISF, un segon suplement al fullet de l'OISF, així com els termes de participació i el fullet.

La feina que duem a terme amb les nostres organitzacions sòcies continua. Inverteix avui per finançar aquesta feina.

Comparació de les característiques principals dels certificats de dipòsit actuals i les participacions

Certificats de dipòsit (producte actual) Participacions (nou producte)
Emissor

Stichting Oikocredit International Share Foundation (OISF), amb seu a Amersfoort, Països Baixos

Oikocredit Ecumenical Development Cooperative Society U.A. (Oikocredit), amb seu a Amersfoort, Països Baixos
Tipus d'inversió Certificat de dipòsit sense dret de vot emès per OISF per a una acció emesa per Oikocredit Instrument de patrimoni sense dret de vot emès per Oikocredit anomenat participació
Inversió mínima d'obertura
200 € (el valor nominal d'un certificat de dipòsit). 200 € (el valor nominal d'una participació).
Preu d'emissió El preu d'emissió d'un certificat de dipòsit es el valor nominal (200 €). L'emissió per un valor liquidatiu inferior a 200 € requereix l'esmena dels estatuts socials d'Oikocredit amb l'aprovació de l'Assemblea General de socis. El preu d'emissió d'una participació es el valor nominal (200 €) o el valor liquidatiu (VL o NAV, per les seves sigles en anglès), el que sigui més baix. Això permet a Oikocredit emetre participacions si el valor de les participacions cau sense haver d'esmenar els estatuts socials. Als termes i condicions de les participacions s’hi explicita com es calcularà el valor liquidatiu per participació en monedes estrangeres en cas que aquest caigués per sota del valor nominal.
Preu de recuperació El valor nominal (200 €) o el valor liquidatiu, el que sigui més baix. Això vol dir que el preu de recuperació no podrà ser superior a 200 €, però podrà ser inferior. El mateix que per als certificats de dipòsit. Als termes i condicions de les participacions s’hi explicita com es calcularà el valor liquidatiu per participació en monedes estrangeres en cas que aquest caigués per sota del valor nominal.
Dividend El que decideixen els socis d'Oikocredit a l'Assemblea General Anual. Entre els nivells de dividend anteriors figura un 2 %, un 1 % i un 0,5 % (veure dades recents sobre els dividends en la taula de resum dels darrers 5 anys que es pot trobar al nostre informe anual). També hi ha hagut anys en què no s'ha pagat cap dividend. El mateix que per als certificats de dipòsit.
Costs d'administració de la inversió En principi permesos, però no s'estan aplicant. En principi permesos, però no s'estan aplicant.
Riscs

Una inversió en certificats de dipòsit comporta els riscs financers típics d'una inversió en el patrimoni d'una societat. Aquests riscs i d'altres consten descrits al fullet d'OISF.

Una inversió està fonamentalment associada a riscs considerables i pot conduir a una pèrdua absoluta del capital invertit.

Oikocredit pretén protegir el capital dels inversors/es amb decisions empresarials prudents i una provisió diligent per a pèrdues previstes, tot i que hi ha un risc residual que mai no es pot descartar. Des que Oikocredit va començar l'any 1975, cap inversor/a ha perdut capital. No obstant això, el rendiment del passat no garanteix els resultats del futur.

El perfil de risc és el mateix que el dels certificats de dipòsit. Els riscs d'invertir en participacions es descriuen a un nou fullet.
Recuperació

Pots enviar una sol·licitud de recuperació omplint un formulari de recuperació en qualsevol moment per sol·licitar la devolució dels teus diners. Les sol·licituds de recuperació es tramiten mensualment.  

Les recuperacions d'inversions sempre són a discreció d'Oikocredit.

Com en el cas dels certificats de dipòsit, pots enviar una sol·licitud de recuperació. Les recuperacions es tramiten mensualment i sempre són a discreció d'Oikocredit. A més, Oikocredit també pot decidir fer una devolució en cas que un inversor/a deixi de complir els requisits o sigui titular de menys d'una participació.
Responsabilitat La responsabilitat dels inversors/es està limitada a l'import que hagin invertit. Això vol dir que la inversió està subjecta a la pèrdua total, però no es pot responsabilitzar els inversors/es dels deutes de la cooperativa més enllà de l'import que hi hagin invertit. El mateix que per als certificats de dipòsit.

« Enrere