Participa a Oikocredit! Selecciona la regió on vius

Tancar la finestra
Sevilla Catalunya Euskadi

Què són les Associacions de Suport?

Les Associacions de Suport a Oikocredit són col·lectius de persones voluntàries constituïdes legalment en forma d'associacions sense ànim de lucre. Els socis i sòcies d'aquestes associacions duen a terme tasques de sensibilització i difusió de la missió d'Oikocredit i són una part molt important de l'organització. Les Associacions de Suport són sòcies directes de la cooperativa Oikocredit Internacional, i com a tals, representen en ella a tots els seus socis i sòcies de l'estat espanyol. Actualment existeixen 3 Associacions de Suport: Euskadi, Catalunya i Sevilla.

També existeix un grup de voluntariat actiu a Madrid (pots trobar més informació sobre aquest grup i les seves activitats a: www.madrid.oikocredit.es.)

Catalunya
Cerca

Oikocredit espera implantar un nou model de captació de capital a l’Estat espanyol el 2023 

Oikocredit espera implantar un nou model de captació de capital a l’Estat espanyol el 2023 

AGM-2019-17.jpgdivendres, 09 de de desembre de 2022

Oikocredit té previst introduir el seu nou model de captació de capital l'1 de març de 2023, fet que permetrà que els inversors i inversores aptes de l’Estat espanyol inverteixin directament a la cooperativa. Els inversors i inversores actuals del nostre país es transferiran automàticament al nou model en dues fases. 

Els membres de la cooperativa Oikocredit van autoritzar aquest canvi a l’Assemblea General Extraordinària celebrada el 14 d'octubre de 2022 per a la seva implementació al 2023.  

Un cop rebudes les respostes necessàries dels organismes reguladors, Oikocredit té la intenció de començar a implementar el nou model a partir de l'1 de març de 2023. Això suposa un petit canvi en relació amb la data prevista inicialment: l'1 de gener de 2023. La nova data permet a la cooperativa una major harmonització en els terminis d’aplicació d’aquest canvi entre els diferents mercats i públics actius. 

Canvis mínims per als inversors/es 

Actualment els inversors i inversores de l’Estat espanyol inverteixen indirectament a OIKOCREDIT, Ecumenical Development Cooperative Society U.A. (Oikocredit) mitjançant la Stichting Oikocredit International Share Foundation (OISF). L’OISF es membre d'Oikocredit. En l'actualitat és titular d'accions d'Oikocredit i emet certificats de dipòsit per a aquestes accions destinats als inversors i inversores. 

Amb el nou model, les persones inversores invertiran directament a Oikocredit comprant un instrument de capital sense dret de vot segons la legislació neerlandesa anomenat “participació”. Les participacions estan destinades a substituir les accions de membres emeses per la cooperativa, els certificats de dipòsit oferts per l’OISF i la resta de productes d'inversió que les associacions de suport a Oikocredit ofereixen en altres països.  

Les participacions són significativament semblants en termes financers a les accions de membres oferides per Oikocredit i als certificats de dipòsit emesos per l’OISF per a les accions que posseeix (veure la taula que figura a continuació). No hi haurà cap canvi per a les persones inversores d'OISF pel que fa als costs, l'oportunitat d'invertir o recuperar la inversió, el repartiment de dividends, el perfil de risc de la inversió o qui poden contactar si tenen qualsevol pregunta. Els inversors i inversores seguiran tractant amb l'equip de les oficines d'Oikocredit per a l’Estat espanyol com a punt de contacte principal relacionat amb la seva inversió.  

Un model més eficient amb un impacte superior 

La introducció de les participacions donarà lloc a una manera més senzilla i directa d'invertir a Oikocredit per a les persones físiques i organitzacions. Oferint amb el temps un únic producte a tots els inversors/es, la feina de captació de capital que Oikocredit duu a terme esdevindrà més eficient. Això permetrà a la cooperativa invertir més recursos en col·laboracions i projectes que beneficiïn comunitats de renda baixa, i en promoure el desenvolupament sostenible juntament amb la seva xarxa global d'inversors/es, membres i organitzacions sòcies. 

Mirjam ‘t Lam, directora general d'Oikocredit, va afirmar: "La dedicació d'Oikocredit a la seva missió d'impacte social es mantindrà intacta quan implementem el nou model de captació de capital. Els inversors i inversores poden esperar la mateixa voluntat de generar un impacte amb els seus diners mentre experimenten una transició tranquil·la cap al nou model. (...) Aquest nou model també serà més transparent per als inversors i inversores i més resistent davant l'evolució de la regulació dels mercats financers". 

Els canvis començaran l'1 de març de 2023 

Està previst que el nou model s'implementi en dues fases al 2023: 

1 de març de 2023: Les participacions substituiran les accions com a producte subjacent per als certificats de dipòsit.

  • A partir de l'1 de març de 2023, Oikocredit convertirà les accions de membre que posseeixi l’OISF en participacions. Com a resultat d'això, tots els certificats de dipòsit d'OISF que les persones inversores posseeixen tindran, com a producte subjacent, participacions enlloc d'accions.  
  • Els nous certificats de dipòsit emesos per l’OISF a partir de l'1 de març de 2023 s'emetran amb participacions com a producte subjacent.  
    

1 d'abril de 2023: Les participacions substituiran els certificats de dipòsit com a producte d'inversió.

  • A partir de l'1 d'abril de 2023, qualsevol persona o organització de l’Estat espanyol que compleixi els requisits podrà comprar participacions directament a Oikocredit, i l’OISF deixarà d'emetre certificats de dipòsit.  
  • A partir d'aquest mateix dia, tots els certificats de dipòsit que els inversors i inversores hagin posseït fins aquesta data es canviaran automàticament per participacions, i els inversors/es que hagin invertit prèviament a l’OISF mitjançant certificats de dipòsit esdevindran inversors/es directes a Oikocredit mitjançant participacions.  
  • Totes les sol·licituds de certificats de dipòsit formulades a partir d'aquesta data es tractaran com a sol·licituds de participacions d'Oikocredit. 

 

OISF compartirà més informació sobre els canvis previstos amb els inversors/es a principis de 2023. Les persones inversores no hauran de fer res per convertir el producte subjacent o canviar els seus certificats de dipòsit. Si no estan d'acord amb aquests canvis, podran sol·licitar una recuperació de la seva inversió tal com ho poden fer actualment. 

La feina de les associacions de suport del nostre país continua 

Els inversors i inversores del nostre país podran seguir connectats localment com a membres d’alguna de les associacions de suport existents a l’Estat espanyol. La feina de les associacions de suport no es veurà afectada per aquest canvi. Seguiran promovent la missió d'Oikocredit i reunint i representant les persones inversores, per exemple mitjançant esdeveniments o ofertes de formació en matèria de desenvolupament.  

Pots obtenir més informació sobre les participacions a la taula que figura a continuació, aquí i al suplement al fullet informatiu d'OISF (disponible a la secció de documents enllaçats d’aquesta mateixa pàgina). 

Comparació de les característiques principals dels certificats de dipòsit actuals i les participacions

Certificats de dipòsit (producte actual) Participacions (nou producte)
Emissor

Stichting Oikocredit International Share Foundation (OISF), amb seu a Amersfoort, Països Baixos

Oikocredit Ecumenical Development Cooperative Society U.A. (Oikocredit), amb seu a Amersfoort, Països Baixos
Tipus d'inversió Certificat de dipòsit sense dret de vot emès per OISF per a una acció emesa per Oikocredit Instrument de patrimoni sense dret de vot emès per Oikocredit anomenat participació
Inversió mínima d'obertura
Un certificat de dipòsit a valor nominal Una participació a valor nominal
Preu d'emissió El preu d'emissió d'un certificat de dipòsit es el valor nominal (200 €). L'emissió per un valor liquidatiu inferior a 200 € requereix l'esmena dels estatuts socials d'Oikocredit amb l'aprovació de l'Assemblea General de socis. El preu d'emissió d'una participació es el valor nominal (200 €) o el valor liquidatiu (VL o NAV, per les seves sigles en anglès), el que sigui més baix. Això permet a Oikocredit emetre participacions si el valor de les participacions cau sense haver d'esmenar els estatuts socials. Als termes i condicions de les participacions s’hi explicita com es calcularà el valor liquidatiu per participació en monedes estrangeres en cas que aquest caigués per sota del valor nominal.
Preu de recuperació El valor nominal (200 €) o el valor liquidatiu, el que sigui més baix. Això vol dir que el preu de recuperació no podrà ser superior a 200 €, però podrà ser inferior. El mateix que per als certificats de dipòsit. Als termes i condicions de les participacions s’hi explicita com es calcularà el valor liquidatiu per participació en monedes estrangeres en cas que aquest caigués per sota del valor nominal.
Dividend El que decideixen els socis d'Oikocredit a l'Assemblea General Anual. Entre els nivells de dividend anteriors figura un 2 %, un 1 % i un 0,5 %. També hi ha hagut anys en què no s'ha pagat cap dividend. El mateix que per als certificats de dipòsit.
Costs d'administració de la inversió En principi permesos, però no s'estan aplicant. En principi permesos, però no s'estan aplicant.
Riscs

Una inversió en certificats de dipòsit comporta els riscs financers típics d'una inversió en el patrimoni d'una societat. Aquests riscs i d'altres consten descrits al fullet d'OISF.

Una inversió està fonamentalment associada a riscs considerables i pot conduir a una pèrdua absoluta del capital invertit.

Oikocredit pretén protegir el capital dels inversors/es amb decisions empresarials prudents i una provisió diligent per a pèrdues previstes, tot i que hi ha un risc residual que mai no es pot descartar. Des que Oikocredit va començar l'any 1975, cap inversor/a ha perdut capital. No obstant això, el rendiment del passat no garanteix els resultats del futur.

El perfil de risc és el mateix que el dels certificats de dipòsit. Els riscs d'invertir en participacions es descriuran a un nou fullet que es publicarà després de l'aprovació de l'entitat reguladora corresponent.
Recuperació

Pots enviar una sol·licitud de recuperació omplint un formulari de recuperació en qualsevol moment per sol·licitar la devolució dels teus diners. Les sol·licituds de recuperació es tramiten mensualment.  

Les recuperacions d'inversions sempre són a discreció d'Oikocredit.

Com en el cas dels certificats de dipòsit, pots enviar una sol·licitud de recuperació. Les recuperacions es tramiten mensualment i sempre són a discreció d'Oikocredit. A més, Oikocredit també pot decidir fer una devolució en cas que un inversor/a deixi de complir els requisits o sigui titular de menys d'una participació.
Responsabilitat La responsabilitat dels inversors/es està limitada a l'import que hagin invertit. Això vol dir que la inversió està subjecta a la pèrdua total, però no es pot responsabilitzar els inversors/es dels deutes de la cooperativa més enllà de l'import que hi hagin invertit. El mateix que per als certificats de dipòsit.
Linked documents
TitleFilesizeMIME-type
Folleto completo OISF (en inglés).pdf170.1 kBapplication/pdfdownload
Oikocredit UA Prospectus 2022-2023.pdf2.0 MBapplication/pdfdownload
OISF Summary 2022-2023 (Spanish).pdf170.1 kBapplication/pdfdownload
Stichting Oikocredit International Share Foundation - Prospectus 2022-2023.pdf1.5 MBapplication/pdfdownload
Suplemento del folleto de OISF 20221027.pdf88.8 kBapplication/pdfdownload

« Enrere